НМК КОМПОНЕНТА ОПП "ЕКОЛОГІЯ"

 ВИБІРКОВА КОМПОНЕНТА/SELECTIVE DISCIPLINES

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ / MANDATORY COMPONENT
ОК.01 Іноземна мова за професійним спрямуванням Foreign Language for Specific PurposesОК.02 Педагогіка та психологія вищої школи Pedagogy and Psychology of High School


ОК.03 Методологія та організація сучасних наукових екологічних і природничих досліджень / Methodology and Organization of Modern Scientific Ecological ResearchesОК.04 Філософські основи освіти для сталого розвитку / Philosophical foundations of education for sustainable developmentОК.05 Стратегія сталого розвитку / Strategy of  Sustainability Development


ОК.06 Системний аналіз якості навколишнього середовища System Analyses of Environmental Quality


ОК.07 Управління в природоохоронній діяльності Management in environmental activities


ОК.08 Методика викладання екологічних дисциплін у вищій школі Methods of teaching environmental disciplines in higher education


ОК.09 Інноваційні педагогічні технології навчання природознавства / Innovative Pedagogical Technologies of Teaching Natural Science


ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ / SELECTIVE COMPONENT
ВК.01 Екологічна паспортизація Ecological certification


ВК.02 Екологічний менеджмент і аудит Environmental management and audit


ВК.03 Екологічна освіта і культура для сталого розвитку / Ecological Education and Culture for Sustainability Development


ВК.04 Соціально-екологічний моніторинг Socio-ecological monitoring


ВК.05 Екологічний туризм / Ecological Tourism


ВК.06 Антропогенний вплив на природні екосистеми Anthropogenic impact on natural ecosystems


ВК.07 Збалансоване природокористування Balanced nature management


ВК.08 Екологічне інспектування Ecological inspection


ВК.09 Збереження і відтворення біорізноманіття Conservation and reproduction of biodiversity


ВК.10 Управління та поводження з відходами Management and handling waste


ВК.11 Міжнародна екологічна діяльність International environmental activities


ВК.12 Інтелектуальна власність Intellectual Property


ВК.13 Організація еколого-натуралістичної діяльності Organization of ecological and naturalistic activities


ВК.14 Геоінформаційні системи в екології Geographic information systems in ecology


ВК.15 Екологічна стандартизація і сертифікація / Environmental standardization and certification

Про розгляд силабусів навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» ступеня вищої освіти «магістр» (Протокол № 5 від 19.06.2019 р. засідання студентської ради КВНЗ "Вінницка академія неперервної освіти")


Немає коментарів:

Дописати коментар